Pedagogisch medewerkers Veiligheid

Veiligheid is natuurlijk één van de belangrijkste punten op de opvang. De pedagogisch medewerkers dienen het beleid ten aanzien van dit punt gedegen te kennen. Zij zullen hier regelmatig over bevraagd worden. We verwachten dat de pedagogisch medewerkers verantwoordelijkheidsgevoel kennen op dit punt en er naar handelen. Wij begeleiden hen door het verschaffen van informatie, coaching en training.

Beroepskracht -kindratio (B-Kr)

Het aantal beroepskrachten, zoals hierboven beschreven, wordt bij Fantasieland aan de hand van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, vastgesteld.

De ratio is 20 kinderen op 2 medewerkers.  Naast de beroepskrachten op een groep kan een stagiaire – afhankelijk van het schooljaar – ingezet worden (zie verder handboek pedagogisch beleid).

Overdracht

Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een korte overdracht.

De kinderen worden jaarlijks geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Ouders

Zes weken na het intakegesprek is er een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het verloopt voor het kind en ouders. De gesprekken zijn vooral gericht op het welbevinden van het kind.

Informatie aan ouders

Er komt per kwartaal een nieuwsbrief met informatie over Fantasieland.

Evaluatie

Jaarlijks is er een klanttevredenheid onderzoek. Dit onderzoek gebeurt op initiatie van de houders. De resultaten worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Oudercommissie

Op het kinderdagverblijf is een oudercommissie, de spreekbuis voor de ouders richting het kinderdagverblijf. Zij vergaderen al dan niet met de ouder en hebben een adviserende rol naar de ouder toe op een aantal terreinen. Wilt u in de oudercommissie, stuur dan graag een bericht of bel ons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media