Klachten en inspectie

Klachten
Indien u als ouder een klacht heeft kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt met uw vraag of opmerking de pedagogische medewerker of de directie informeren.

We zijn ook aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang.

www.geschillencommissie.nl

Bewijs van registratie: PDF bewijs van registratie

Toezicht, veiligheid en hygiëne
Fantasieland voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD of het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

Kijk hier voor de inspectierapporten van de GGD.

Fantasieland werkt met duidelijke protocollen en huisregels om de veiligheid en gezondheid in de praktijk goed te kunnen waarborgen. Deze worden regelmatig besproken en getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld.